Biuro rachunkowe Łódź,
naszą specjalizacją jest pełna i uproszczona księgowość!
509 532 440

Rodo - Kancelaria Rachunkowa Wiśniewska - Katarzyna Wiśniewska

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony internetowej.

  I. INFORMACJE OGÓLNE:

  Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej www.kancelariarachunkowawisniewska.pl, dalej jako "Strona internetowa".
 • 1. Definicje:
  • a) Administrator danych - oznacza Kancelaria Rachunkowa Wiśniewska - Katarzyna Wiśniewska. z siedzibą w ul. Lutomierska 115 B;91-041 Łódź;łódzkie;516 540 068;tel.: 509 532 440, NIP: 7262324256, REGON: 101293018, zwaną dalej Kancelaria Rachunkowa Wiśniewska - Katarzyna Wiśniewska;
  • b) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej;
  • c) Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca ze Strony internetowej;
  • d) Strona internetowa - www.kancelariarachunkowawisniewska.pl.
 • 2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: katrinwisniewska@gmail.com lub pod numerami tel.: 509 532 440. oraz w siedzibie ul. Lutomierska 115 B;91-041 Łódź;łódzkie;516 540 068;tel.: 509 532 440.
 • 3. Każdy podmiot korzystający ze Strony internetowej jest jej Użytkownikiem.
 • 4. Dane osobowe Użytkownika Strony internetowej przetwarzane są przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 • 5. Korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 • 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego, który jest dostępny na Stronie internetowej;
 • 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony internetowej dla zapoznania się z zakresem usług Kancelaria Rachunkowa Wiśniewska - Katarzyna Wiśniewska, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelaria Rachunkowa Wiśniewska - Katarzyna Wiśniewska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • 3. Dane osobowe przekazane na formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytania dotyczące działalności Administratora danych). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.
 • 4. W zależności od treści podanej w formularzu kontaktowym, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zawartej umowy.
 • 5. Dane osobowe przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych: dla prowadzenia statystyk odwiedzin Strony internetowej pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, doboru usług do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji produktów, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • 6. Dane osobowe przetwarzane są także w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • 7. Dane osobowe przetwarzane są w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • 8. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 • 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • 10. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą osoby upoważnione przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator danych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 • 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 • 12. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:

 • 1. Strona internetowa przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.
 • 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Administrator kieruje się następującymi regułami:
  • a) Regułą adekwatności: Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;
  • b) Regułą transparentności: Użytkownik ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi osobowymi;
  • c) Regułą prawidłowości: Administrator czyni starania, aby dane osobowe Użytkowników przetwarzane na Stronie internetowej były aktualne i zgodne z prawdą.
  • d) Regułą integralności i poufności: Administrator stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych.
  • e) Regułą rozliczalności: Administrator dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania dokonanego na danych osobowych.

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

 • 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
  • a) prawo do informacji, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • c) prawo do przenoszenia danych,
  • d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • e) prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 • 2. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: katrinwisniewska@gmail.com.
 • 3. Realizacja praw Użytkownika jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik nie będzie musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Administrator danych może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach Administrator danych może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika.
 • 4. Administrator dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownik jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc. W takim wypadku Administrator poinformuje Użytkownika o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • 1. Wszystkie zbierane przez Administratora dane osobowe chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez Administratora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 • 2. Zabezpieczenie danych osobowych przez Administratora realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.
 • 3. W związku z realizacją Polityki prywatności Administrator: dba o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.
 • 4. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • a) poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji przez Użytkownika w formularzu kontaktowym;
  • b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki "cookies";
  • c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

VI. INFORMACJE O FORMULARZACH:

 • 1. Strona internetowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • 2. Strona internetowa może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • 3. Dane w formularzu kontaktowym nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.
 • 4. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

VII. ZMIANA POSTANOWIEŃ:

 • 1. Polityka Prywatności może być przez Administratora zmieniana lub aktualizowana.
 • 2. Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną zamieszczone na Stronie internetowej: www.kancelariarachunkowawisniewska.pl.
Kontakt

Kancelaria Rachunkowa Wiśniewska - Katarzyna Wiśniewska

ul. Lutomierska 115 B
91-041 Łódź
łódzkie
tel.: 509 532 440
tel.: 516 540 068